Objednávky,
Fakturace, Expedice
602 410 072, 602 260 540
Technické poradenství,
Objednávky nerezových komínů
702 020 280, 702 020 732

Ochrana Vašich osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sdělení dle čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

Společnost Zeman Systems s.r.o., se sídlem Ploskovice- Ploskovice 102, PSČ 411 42, IČ: 28747313

(dále též jen “Zeman Systems” nebo „správce údajů“) chrání důvěrnost osobních údajů a zaručuje jejich nezbytnou ochranu proti všemu, co by ji mohlo narušit.

V souladu s nařízením (EU) č. 2016/679 (dále „GDPR“) a zejména jeho článkem 13 Vám předkládáme informace o zásadách zpracování Vašich osobních údajů požadované platnými právními předpisy.

I. ODDÍL

Kdo jsme a jaké údaje zpracováváme

Společnost Zeman Systems jedná jako správce údajů, lze ji kontaktovat e-mailem na adrese info@levnekominy.cz,

Společnost Zeman Systems shromažďuje a/nebo přijímá Vaše osobní údaje, např.:

Kategorie údajů a příklady typů údajů

 • Kontaktní údaje:jméno, příjmení, fyzická adresa, telefonní číslo (pevné linky nebo mobilní), faxové číslo, datum narození, e-mailová adresa (adresy)
 • Bankovní spojení: IBAN a údaje o bankovním/poštovním účtu (s výjimkou čísla platební karty)
 • Údaje o provozu na internetu: Protokoly, IP adresa webu, ze kterého k nám přicházíte

Společnost Zeman Systems Vás nežádá o sdělení zvláštní kategorie osobních údajů. Těmi jsou podle GDPR (čl. 9) osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, genetické nebo biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci. Pokud bude pro dodávku zboží či poskytnutí služby zpracovávání takových osobních údajů nezbytné, nejprve Vás na to konkrétně upozorníme a požádáme Vás o souhlas.

Správce údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť tuto povinnost nemá vzhledem ktomu, že nenaplňuje podmínky stanovené včl. 37 odst. 1 GDPR.

Sžádostmi o informace a dalšími žádostmi se můžete obracet na: e-mail: info@levnekominy.cz,

Telefon: +420 602 410 072.

II. ODDÍL

Proč Vaše údaje potřebujeme

Osobní údaje využívá správce údajů při vyřizování žádostí o registraci a k plnění smlouvy o koupi předem vybraného produktu nebo předem vybrané služby, ke správě a vyřizování zasílaných žádostí o kontakt, k poskytování zákaznické podpory a k plnění zákonných požadavků a požadavků kontrolních úřadů, které musí správce údajů plnit v souvislosti s vykonávanými činnostmi.

Společnost Zeman Systems v žádném případě osobní údaje nikomu neprodává ani je nevyužívá pro žádné jiné účely než ty, které jsou zde uvedeny.

Konkrétně jsou Vaše údaje zpracovávány pro tyto účely:

 1. registrace a žádost o kontaktování a/nebo informační materiály

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli provádět předběžné úkony a úkony po žádosti o registraci, spravovat žádosti o informace a kontaktování a/nebo zaslání informačních materiálů, jakož i plnit případné další povinnosti, které s tím jsou spojeny. Právním základem pro toto zpracování je poskytování služeb týkajících se žádosti o registraci, informace nebo kontakt, posílání informačních materiálů a plnění zákonných požadavků.

 1. správa smluvního vztahu

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli provádět předběžné úkony a úkony po zakoupení služby nebo produktu, spravovat příslušné objednávky, poskytovat samotnou službu, vyrábět a dodávat zakoupené produkty, vystavovat faktury a spravovat platby, vyřizovat vratky, zprávy pro službu zákaznické podpory a poskytovat samotnou službu zákaznické podpory, bránit podvodům a plnit případné další požadavky vyplývající ze smlouvy. Právním základem pro toto zpracování je poskytování služeb týkajících se smluvního vztahu a plnění zákonných požadavků.

 1. digitální bezpečnost

Správce údajů prostřednictvím svých poskytovatelů (třetích osob nebo příjemců) zpracovává Vaše osobní údaje týkající se datového provozu, avšak pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné a přiměřené pro zajištění bezpečnosti sítí a informací. Sítě nebo informační systémy tak mají na určité úrovni zabezpečení schopnost bránit nepředvídaným událostem nebo nezákonnému či škodlivému jednání, které by mohly ohrozit dostupnost, pravost, integritu a důvěrnost uložených nebo přenášených osobních údajů. Na riziko porušení zabezpečení Vašich osobních údajů Vás správce údajů neprodleně upozorní kromě případů, kdy jsou ve vztahu k oznamování porušení zabezpečení osobních údajů splněny podmínky stanovené v čl. 33 GDPR. Právními základy pro toto zpracování jsou dodržování zákonných požadavků a oprávněné zájmy správce údajů při zpracovávání pro účely ochrany firemního majetku a bezpečnosti provozoven či systémů.

 1. zamezení podvodům

Vaše osobní údaje s výjimkou zvláštních kategorií osobních údajů (čl. 9 GDPR) a osobních údajů týkajících se rozsudků (čl. 10 GDPR) zpracováváme, abychom mohli sledovat případné podvodné platby a bránit jim. K tomuto zpracování používáme softwarové systémy, které provádějí automatické kontroly před vlastním prodejem služeb/produktů. V případě negativního výsledku kontroly je transakce znemožněna. Můžete vždy vyjádřit svůj názor, požádat o vysvětlení nebo napadnout rozhodnutí s uvedením důvodů. Obrátit se můžete na oddělení zákaznické podpory nebo poslat e-mail na adresu info@levnekominy.cz. Osobní údaje shromažďované pouze pro účely zamezení podvodům, které nepotřebujeme pro řádné poskytování požadované služby, jsou ihned po ověření vymazány.

 1. ochrana nezletilých osob

Služby/produkty nabízené správcem údajů jsou podle smluvních podmínek určeny pro osoby, které jsou podle příslušných národních právních předpisů plnoleté. Aby správce údajů zabránil neoprávněnému přístupu ke svým službám, zavádí preventivní opatření na ochranu svých zájmů, např. kontrolu data narození, případně u konkrétních služeb/produktů ověřování zadávaných identifikačních údajů z dokladů totožnosti vydaných příslušnými úřady.

Sdělování třetím osobám a kategorie příjemců

Vaše osobní údaje jsou sdělovány především třetím osobám a příjemcům, jejichž činnost je nezbytná k plnění uzavřených smluv a určitých zákonných požadavků, např.:

Kategorie příjemců a účely

 • Externí poskytovatelé: Poskytování služeb (servis, údržba, dodávání/přeprava produktů, poskytování dalších služeb, poskytovatelé sítí a elektronických komunikačních služeb) souvisejících s požadovanou službou
 • Úvěrové instituce, zpracovatelé elektronických plateb banky a pošty: Správa přijatých plateb a vracení úhrad souvisejících se smluvním plněním
 • Externí poradci a poradenské společnosti: Plnění zákonných požadavků, uplatňování práv, ochrana smluvních práv, vymáhání pohledávek
 • Finanční správa, státní úřady, orgány činné v trestním řízení, dozorové a kontrolní úřady: Plnění zákonných požadavků, ochrana práv, seznamy a registry vedené státními úřady a podobnými institucemi na základě zvláštních předpisů týkajících se smluvního plnění

Správce po svých vlastních externích poskytovatelích a zpracovatelích údajů požaduje, aby dodržovali stejná bezpečnostní opatření, jaká pro Vás přijal on sám, a aby osobní údaje zpracovávali pouze v přímé souvislosti s požadovanou službou.

Správce nebude Vaše osobní údaje předávat do zemí, kde GDPR neplatí (tzn. do zemí mimo EU), pokud výslovně není uvedeno něco jiného. V takovém případě o tom budete nejprve informováni a požádáme Vás o souhlas, je-li nezbytný.

Právními základy pro toto zpracování jsou poskytování produktů nebo služeb podle uzavřené smlouvy, plnění zákonných povinností a oprávněné zájmy společnosti Zeman Systems provádět nezbytné zpracování pro tyto účely.

III. ODDÍL

Co se stane, jestliže nám své osobní údaje nezbytné k poskytnutí požadované služby nesdělíte?

Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřizování žádostí o dodání produktu či služby a k samotnému poskytování služby nebo dodání požadovaného produktu. Pokud nám osobní údaje výslovně vyžadované v objednávce nebo registračním formuláři nesdělíte, nebude je správce údajů moci zpracovat v souvislosti se správou požadovaných služeb nebo smlouvy a souvisejících služeb/produktů ani provést úkony, které na takových osobních údajích závisí.

Jak Vaše údaje zpracováváme (čl. 32 GDPR)

Správce údajů uplatňuje náležitá bezpečnostní opatření k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů a stejná bezpečnostní opatření požaduje i po externích poskytovatelích a zpracovatelích.

Kde Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje jsou uchovávány v tištěné podobě a v elektronických a vzdálených archivech v zemích, kde platí GDPR (tzn. v zemích EU).

Jak dlouho jsou Vaše údaje uchovávány? (čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR)

Správce údajů uchovává osobní údaje, dokud je to nezbytné pro řádné účely, k nimž byly shromažďovány.

Osobní údaje jsou uchovávány po celou dobu trvání registrace, maximálně však 12 měsíců po ukončení aktivity, což znamená, že s použitím dané registrace nejsou nakupovány žádné služby ani produkty.

Upozorňujeme také, že pokud uživatel sdělí společnosti Zeman Systems osobní údaje, které nebyly vyžádány nebo které nejsou nezbytné pro účely poskytování požadovaných služeb nebo pro poskytování služeb bezprostředně souvisejících s těmito službami, nemůže být společnost Zeman Systems považována za správce takových údajů a takové údaje budou co nejdříve vymazány. Bez ohledu na Vaše rozhodnutí požádat o vymazání údajů zůstanou Vaše osobní údaje uloženy v souladu s podmínkami platných právních předpisů výhradně pro účel splnění zvláštních požadavků vztahujících se na určité produkty nebo služby. Osobní údaje zůstanou uloženy také v případech, kdy je potřebujeme, abychom mohli plnit povinnosti (např. daňové nebo účetní), které přetrvávají i po skončení smluvního vztahu. Pro tyto účely si správce ponechává pouze údaje, které nezbytně potřebuje ke splnění uvedených účelů.

V případě uplatňování práv ze smlouvy nebo registrace u soudu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně pro tyto účely a po dobu nezbytnou k jejich splnění.

Jaká máte práva? (čl. 15 až 20 GDPR)

Máte právo požádat správce údajů o potvrzení, zda o Vás zpracovává nějaké osobní údaje, a pokud ano, máte právo nahlédnout do svých osobních údajů a požádat o tyto informace:

1. účely zpracování,

2. kategorie zpracovávaných osobních údajů,

3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, zejména pokud se nacházejí ve třetích zemích nebo jsou to mezinárodní organizace,

4. plánovaná doba uložení osobních údajů, pokud je známa, nebo kritéria použitá k jejímu stanovení,

5. zda máte právo požádat správce údajů o opravu nebo vymazání osobních údajů, omezit jejich zpracování nebo vznést námitku proti jejich zpracování,

6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,

7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získávány přímo od Vás,

8. zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech právo na podstatné informace o použitém postupu, jakož i o významu takového zpracování a o jeho předpokládaných důsledcích pro Vás,

9. vhodné záruky nabízené třetími zeměmi (zeměmi mimo EU) nebo mezinárodními organizacemi k ochraně předávaných údajů,

Máte také právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů pod podmínkou, že tím nebudou ovlivněna práva nebo svobody někoho jiného. Za další vyžádané kopie může správce údajů účtovat přiměřený poplatek podle výše administrativních nákladů,

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů správcem údajů bez zbytečného odkladu.

Máte právo požádat o vymazání osobních údajů správcem údajů bez zbytečného odkladu, pokud k tomu existují důvody uvedené v čl. 17 GDPR, např. údaje už není nutné zpracovávat nebo jsou zpracovávány protiprávně nebo nejsou splněny jiné podmínky stanovené platnými právními předpisy, a zároveň ve všech případech, kdy k jejich zpracování neexistuje jiný podobný oprávněný důvod.

Máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů správcem údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit. Správce údajů Vás o tom musí v přiměřené lhůtě informovat, a to i v případě, že doba pozastavení zpracování osobních údajů už uplynula nebo příčina omezení jejich zpracování už pominula, takže omezení zpracování bylo zrušeno.

Máte také právo požádat správce údajů o informaci o všech příjemcích, kteří přijali žádost o opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo o omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Konečně máte právo v případech uvedených v čl. 20 GDPR, právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a právo na předání osobních údajů přímo jedním správcem jinému správci, pokud je to technicky možné.

Žádost o další informace a další žádosti můžete posílat správci údajů e-mailem na adresu info@levnekominy.cz. K ověření, že výše uvedená práva jsou skutečně uplatňována Vámi, nikoli nějakou neoprávněnou třetí osobou, může správce údajů požadovat sdělení dalších nezbytných údajů.

Jak a kdy můžete vznášet námitky proti zpracování osobních údajů? (čl. 21 GDPR)

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je založeno na oprávněných důvodech nebo je prováděno pro obchodní propagační činnosti. Žádost můžete správci údajů poslat e-mailem na adresu info@levnekominy.cz.

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud správce údajů neprokáže oprávněný důvod převažující nad Vaší žádostí. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro obchodní propagační činnosti, budou Vaše osobní údaje vymazány vždy.

Kde si můžete stěžovat? (čl. 15 GDPR)

Aniž by tím bylo dotčeno případné probíhající správní nebo soudní řízení, můžete podat stížnost u dozorového úřadu příslušného na území České republiky (Úřad pro ochranu osobních údajů), tzn. u úřadu, který plní své povinnosti a vykonává své pravomoci v členském státě EU, kde k porušení GDPR došlo.

O aktualizacích těchto Zásad ochrany osobních údajů Vás bude správce údajů informovat včas a vhodnými prostředky. Pokud správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny v těchto Zásadách, bude Vás o tom vždy informovat předem a případně požádá o Váš souhlas.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Nepovolovat cookiesPovolit vše